The International Show for the End of World Hunger

Internationaler Währungsfonds (IWF), Besucherzentrum, Washington D.C., USA

14. Oktober 1986 – 12. November 1986