Museum Folkwang Essen, Grafikai kiállitása

Janus Pannonius Múzeum, Pécs, Hungary

15 February 1974 – 03 March 1974

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Janus Pannonius Múzeum, Pécs (1974)

图书资料

平装, 10 页

语言

匈牙利语, 德文

种类

群展

展览

Museum Folkwang Essen grafikai kiállítása Honisch, Dieter / Ferenc, Romváry  1974