Gerhard Richter. Landschaften

Gerhard Richter: Landscapes

Städtisches Museum Leverkusen, Schloss Morsbroich, Leverkusen, Germany

01 四月 1974 - 28 四月 1974