Kapitalistisch Realisme. Richter, Lueg & Polke

Capitalist Realism: Richter, Lueg & Polke

Galerie Orez, L'Aia, Olanda

10 luglio 1965 - 05 agosto 1965