Eröffnung des Erweiterungsbaus: Sammlung Kurt Fried

Opening of the New Building: Kurt Fried Collection

Ulmer Museum, Ulm, Allemagne

à partir du 13 novembre 1999