The Berardo Collection

The Berardo Collection

Sintra Museu de Arte Moderna – Colecção Berardo, Sintra, Portugal

17 May 1997 - 31 August 1997

1 works

Sort by
Zeigen

1 Zugehörige Publikationen

Titel Autor Datum

Ausgabe

01 January 1996

Verlag

Sintra Museum de Arte Moderna, Sintra

Detailaufnahmen

Softcover, 418 Seiten

ISBN

188161672X, 978-1881616726

Sprache

Englisch

Kategorie

Gruppenausstellungen

Ausstellungen

The Berardo Collection. Sintra Museum of Modern Art Berardo, José / Capelo, Francisco / Wilson, Sarah / Livingstone, Marco / Hindry, Ann / Rosenblum, Robert / Melo, Alexandre 1996